O šoli

O ŠOLI

Vedno se še lahko česa naučimo …

… in če hočemo uspeti, se moramo učiti vse življenje.

 

Pred vami je nova priložnost!

Delu sledi uspeh – pogosto večji, kot ga pričakujete. Z uspehi se vam utrdita samozavest in spoznanje, da zmorete. Zavedanje, da boste cilj dosegli, vam odpira nove poti na strokovnem področju in v osebnem življenju.

Področje dela izobraževanja smo si izbrali zavestno, z velikim izzivom: preizkusiti se, ali vas znamo dovolj motivirati in spodbuditi k delu in uspehu!

Delamo v prepričanju, da se nihče ne rodi kot povprečnež, vsakdo je lahko nekaj posebnega!

Danes lahko z veseljem ugotavljam, da smo veseli vaših vedno novih uspehov. Na izobraževalni poti vam nudimo vso strokovno in organizacijsko pomoč z željo izobraževati na drugačen, prijeten način, ob vstopanju v nov svet znanja, idej in ustvarjalnosti.

Učenje pri nas naj bo priložnost za sprejemanje novih znanj in izkušenj, za medsebojno spoznavanje, za srečanja in druženja, osmišljena z ustvarjalnostjo, za proslavitve dosežkov in za sklepanje novih vezi.

Cilj je skupen – saj vaš uspeh pomeni potrditev pravilne usmeritve našega dela.

Katalog informacij javnega značaja

Šola je nastala iz velike želje ponuditi drugačen, pristen način izobraževanja – vsem, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe in so se pripravljeni za to potruditi.  Obenem so tudi gospodarski subjekti izražali potrebo gospodarstva po kadrih s področja ekonomske stroke, tako na ravni poklicnega, srednjega in višješolskega izobraževanja.

Šola je bila ustanovljena leta 1993. Višja strokovna šola pa, kot organizacijska enota, leta 2000.

Dejavnosti potekajo na dveh lokacijah, in sicer: v Dutovljah in v Kopru.

Šola je nastala iz težnje po drugačnem, kvalitetnejšem načinu učenja, iz želje ustvariti udeležencem izobraževanja prijetno učno okolje s strokovno usposobljenimi in prijaznimi profesorji. Naša specialnost je ekonomsko področje: na ravni poklicne, srednje in višješolske izobrazbe. Vpisani smo v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov, za poklic:

Ob zaključku izobraževanja prejmete javno veljavno spričevalo oz. diplomo.

Poleg navedenega izvajamo še:

Šolanje se na ekonomskem področju nadgrajuje, iz poklicnega v srednje in naprej v višješolsko, tako da po uspešno zaključeni posamezni stopnji lahko s študijem nadaljujete. Veliko pozornost usmerjamo v povezovanje z gospodarstvom, saj sodelujemo s številnimi podjetji na Primorskem. Ves čas sodelujemo tudi z javnimi ustanovami: Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Centrom za poklicno izobraževanje, Zavodom RS za zaposlovanje, Andragoškim centrom Slovenije, zbornicami, Regionalnim razvojnim centrom, Centrom za mobilnost in evropske programe, Združenjem izobraževalnih institucij in drugimi.

Poleg javno veljavnih izobraževalnih programov izvajamo tudi dejavnosti svetovanja na področju izobraževanja, svetovanja na področju podjetništva, zlasti novonastalim podjetnikom, pomagamo tudi pri odprtju novih podjetij. Imamo licenco Ministrstva za gospodarske dejavnosti za izvajanje delavnic Uvodno podjetniško usposabljanje, delavnic za sestavo poslovnih načrtov, dejavnosti poslovnega svetovanja in izobraževanja, kjer podjetniki pridobivajo potrebna znanja za uspešno organizacijo in vodenje podjetij.

Med šolskim letom izvajamo tudi brezplačne neformalne oblike izobraževanja. 

Formalno izobraževanje se nadgrajuje, tako da po uspešno zaključeni posamezni stopnji izobraževanja, udeležencem ni potrebno menjati kraja in načina šolanja. Način dela in študija je v celoti prilagojen izobraževanju odraslih, tako se udeležencem poskušamo približati s terminsko izvedbo predavanj, izpitnih rokov, ritmom učenja, skrbimo za brezplačno pomoč pri izobraževanju in tekočo organizacijo dela.

 

Na obeh lokacijah imamo sodobno urejene in tehnološko opremljene prostore z vsemi potrebnimi učnimi pripomočki. Program PUM pa se izvaja v prostorih, kjer lahko mladi udeleženci svobodno razvijajo kreativnost in sledijo ciljem programa.

 

Učne načrte in študij na naši šoli preveva zahteva po povezavi s sodobno prakso, po življenjskosti, uporabnosti in selektivnosti sodobnih znanj. Pri načrtovanju izobraževanja odraslih upoštevamo posebnosti vsakega posameznika. Za slehernega udeleženca izobraževanja izdelamo izobraževalni načrt, v katerem upoštevamo že osvojena znanja in opravljene obveznosti preteklega izobraževanja.

 

Študijske programe poskušamo obogatiti s sodobnimi oblikami in metodami dela ter, preko različnih mednarodnih projektov, s povezovanjem s tujino, kjer je kar nekaj naših študentov opravljajo praktično izobraževanje (Turčija, Italija, Danska,…). Spodbujamo kreativnost, praktično usmerjenost in željo po doseganju ciljev vseh udeleženih v izobraževalnem procesu.

 

Z neformalnimi oblikami učenja spodbujamo povezovanje ljudi v skupnosti, nenehno osebnostno rast in rast motivacije za dialog, strpnost in medsebojno sodelovanje.

Ves čas našega delovanja sodelujemo z ustanovami:
 • Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Mestno občino Koper,
 • Centrom RS za poklicno izobraževanje,
 • Državnim izpitnim centrom,
 • Zavodom RS za zaposlovanje,
 • Centri za socialno delo v Kopru, Izoli, Piranu, Sežani, Postojni, Ilirski Bistrici idr.,
 • Zavodom RS za šolstvo,
 • Andragoškim centrom Slovenije,
 • Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu,
 • Obrtno zbornico,
 • Gospodarsko zbornico,
 • Regionalnim razvojnim centrom,
 • Centrom za mobilnost in evropske programe,
 • Združenjem izobraževalnih institucij,
 • Statističnim uradom RS in drugimi.
Veliko pozornost usmerjamo v povezovanje z gospodarstvom in sodelovanjem s podjetji, zlasti na Primorskem:
 • Abanka Vipa d.d.,
 • Admiral d.o.o.,
 • AdriaticSlovenica d.d.,
 • Akrapovič d.d.,
 • Banka Koper d.d.,
 • Biovita d.o.o.,
 • Casino Portorož d.d.,
 • Cimos d.d.,
 • DARS d.d.,
 • Diners club SLO d.o.o.,
 • Dinit d.o.o.,
 • Eden plus d.o.o.,
 • Elektro Slovenija d.o.o.,
 • Emona obala d.o.o.,
 • Hidria d.o.o.,
 • Hit d.d.,
 • Hofer trgovina d.o.o.,
 • Intereuropa d.d.,
 • Kobilarna Lipica,
 • Krasoprema d.o.o.,
 • Lakolit d.o.o.,
 • Lidl d.o.o.,
 • Lipica turizem d.o.o.,
 • Luka Koper d.d.,
 • Mare d.o.o.,
 • Mercator d.d.,
 • Merkur d.d.,
 • Mitol, tovarna lepil, d.d.,
 • Mobitel d.d.,
 • Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
 • Nova Ljubljanska banka d.d.,
 • Obi d.o.o.,
 • Porsche Slovenija d.o.o.,
 • Postojnska jama d.d.,
 • Poštna banka Slovenije d.d.,
 • Primorske novice d.o.o.,
 • Radio 1 d.o.o.,
 • Radio Capris d.o.o.,
 • Raiffeisen banka d.d.,
 • Relax trans d.o.o.,
 • Roxorz d.o.o.,
 • SeTeh d.o.o.,
 • Si.mobil d.d.,
 • Slovenske železnice d.o.o.,
 • Spar d.d.,
 • T-2 d.o.o.,
 • Telekom d.d.,
 • Zavarovalnica Generali d.d.,
 • Zavarovalnica Triglav d.d.,
 • Zdravstveni dom Sežana, Koper,
 • in drugimi.

Poslanstvo

Svoje poslanstvo uresničujemo na področju izobraževanja odraslih z zvišanjem izobrazbene ravni na regijski in posredno na državni ravni. Ukvarjamo se predvsem z izobraževanjem ljudi, ki na svojih delovnih področjih čutijo potrebo po dodatnih aktualnih znanjih, pogosto v delovnih okoljih prevzemajo odgovornejše funkcije, zato skrbimo za dvig njihove samopodobe in uresničevanja ideje vseživljenjskega učenja. Poleg tega čutimo posebno poslanstvo omogočiti ljudem na podeželju izredno izobraževanje in s pomočjo učinkovitih metod poučevanja in učne tehnologije nuditi izrednim študentom kakovostno izobraževanje ter razvijanje spretnosti in kompetenc za poklicno uspešnost in zadovoljstvo študentov. 

Vizija

Naša vizija je ostati kvalitetna in prijazna višja šola v obalno-kraški regiji, prepoznana po svoji strokovnosti in osebnem odnosu do študentov.

Naš namen je zagotavljati znanje, ki našim študentom omogoča optimalno uporabo v praksi ter utrjuje njihovo uspešnost v delovnem okolju ali na trgu dela. S svojim delom preko študentov in kakovostnih predavateljev želimo sooblikovati inovativno družbo in odgovorne poštene državljane. 

Prednost naše šole je individualni pristop do študentov, ker spoštujemo vsakega posameznika. Smo majhna šola, kar nam omogoča, da delujemo v skladu z našimi etičnimi vrednotami, ki se izražajo v:

 • strokovnosti, 
 • zanesljivosti, 
 • prijaznosti in poštenosti, 
 • predanosti delu, 
 • prilagajanju izobraževanja odraslim, 
 • ustvarjalnosti in fleksibilnosti. 

Spoštujemo vsakega posameznika in študente razvijamo v družbeno odgovorne posameznike.

Cilji

Usposobiti želimo praktično, strokovno in podjetniško orientirane Prodajalce, Ekonomske tehnike, Ekonomiste in Inženirje logistike, usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v manjših podjetjih ali obratih večjih gospodarskih ali negospodarskih subjektov, saj z izobraževalnim procesom zagotavljamo uspešno vključevanje študentov v delovno okolje in jih navajamo na pomembne civilizacijske in družbene vrednote. 

Cilje uresničujemo s prijaznostjo, strokovnostjo, zanesljivostjo, prilagodljivostjo in osebnim odnosom. Zadovoljni deležniki študijskega procesa so temelj našega delovanja.

Predavatelji in drugi sodelavci šole s svojo strokovno usposobljenostjo želijo študente oblikovati v ustvarjalne, delovne, poštene in družbeno odgovorne državljane, ki strokovno spremljajo gospodarske procese okolja in iščejo ekonomsko upravičene rešitve za poslovne sisteme, v katerih delujejo. Povezava z gospodarstvom je pristna tudi zato, ker veliko predavateljev prihaja iz gospodarstva in tako zlahka vpleta ekonomske probleme realnega sektorja v študijski proces.

Zaposleni se trudimo svoje delo strokovno in odgovorno opraviti, izobraževanje želimo narediti prijazno in dostopno vsem študentom, tudi porabnikom podeželja. Kljub zahtevnosti pa želimo ohraniti sproščene odnose na vseh ravneh komunikacije.

V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in strokovni razvoj v etičnem in odgovornem odnosu do posameznika, okolja in sveta. 

Pri svojem delu se trudimo, da dosegamo zastavljene cilje: 

 • prilagajanje izobraževanja odraslim,
 • uporaba primernih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih področjih,
 • izobraziti želimo diplomante, ki bodo s svojim uporabnim strokovnim znanjem prispevali k razvoju pokrajine, 
 • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo, predvsem pa z odnosom do študentov,
 • usposabljanje in izobraževanje strokovnih in ostalih delavcev, 
 • spremljanje kakovosti izobraževanja,
 • vključevanje študentov v projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini, 
 • zagotavljanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za študente, 
 • ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje, 
 • racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.

Vsi zaposleni s svojim zgledom in delom prenašamo na študente vizijo, poslanstvo in cilje. 

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, je članica Skupnosti višjih strokovnih šol, Eurashe in Združenja izobraževalnih institucij. Sodelujemo z okoljskimi institucijami, izvajamo številne prostovoljne dejavnosti in delujemo v dobro ljudi s katerimi se srečujemo.