SOCIALNA AKTIVACIJA

www.eu-skladi.si

S prijavo na javni razpis »RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE« smo v Izobraževalnem centru Memory začeli pisati novo zgodbo. Dne 26. 6. 2018 smo začeli s prvim šest mesečnim programom Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela » Aktivno do novih priložnosti«. Prvi in drugi šestmesečni projekt se bo izvajal v Kopru na območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija. V prvem sklopu projekta bo vključenih 15 oseb, ravno tako v drugem sklopu.

Projektne aktivnosti pilotnega programa se sofinancirajo v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Namen programa socialne aktivacije je ponuditi osebam vsebine s področja pridobivanja socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnja funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Namen programa socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij.

Ključni cilj projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin. Cilj je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Specifični cilji: »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, povečanje deleža oseb iz ciljnih skupin, ki bodo po koncu programa vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Za doseganje tega rezultata, bomo v času izvajanja projekta zasledovali naslednja specifična cilja: 1. osebam iz ciljne skupine bomo ponudili dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili: a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti, b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, d.) osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, f.) dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela. 2. prizadevali si bomo okrepiti povezovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin, kot npr. Center za socialno delo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami ter drugimi deležniki z namenom čim širšega prepoznavanja problematike oseb iz ciljne skupine ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe usposabljanja oziroma na trg dela.

Program socialne aktivacije je namenjen:

 • odraslim upravičencem/prejemnikom denarne socialne pomoči ,

 • odraslim osebam s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,

 • osebam, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Postopek vključitve v program socialne aktivacije – vstopna točka so Centri za socialno delo, ki osebe iz ciljnih skupin napotujejo h koordinatorkam socialne aktivacije. Ti z napotenimi osebami opravijo individualne razgovore ter posameznike vključijo v programe pri izvajalcu programa – Izobraževalni center Memory.

Vsebine v programu so razdeljene v tri module in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.

 • Modul I: Uvodni modul • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur.

 • Modul II: Izvedbeni modul • Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur.

 • Modul III: Izhodni modul • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur.

Delo v modulih poteka skozi skupinske aktivnosti in individualno delo z udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavki v sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki iz Kohezijske regije.

Pravice in obveznosti vključenih oseb iz ciljne skupine

Pravice:

 • prostovoljna vključitev v program,

 • izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenim osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (tedensko in v gotovini),

 • stroški za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer; upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa,

 • za izračun višine stroška za prevoz se upošteva najnižja cena dnevne vozovnice za javni prevoz,

 • stroški za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v programu, ki se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa,

 • urejeno zavarovanje za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo,

 • seznanitev z ukrepi, predpisanimi za varno delo,

 • usposabljanje za varno delo,

 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

 • prekinitev dogovora o vključitvi.

Obveznosti:

 • aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa,

 • upoštevanje dogovorov in danih navodil,

 • skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih,

 • minimalna vključenost uporabnika po številu ur iz prvega, drugega in tretjega modula

 • Strokovnim delavkam dostaviti dokazila o upravičeni odsotnosti v programu (bolniška odsotnost, vključitev v izobraževalne ali druge podobne aktivnosti, ki pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev projekta in posameznika, odsotnost zaradi drugega nepredvidljivega razloga, glede katerega izvajalec presodi, da je opravičljiv;

 • dokazilo o upravičeni odsotnosti v programu mora vsebovati navedbo podatkov o osebi in izdajatelju, datum ter vzrok odsotnosti.