PUM-O

Izobraževalni center Memory izvaja projekt PUM-o plus

Program je namenjen mladim, v starosti od 15 do 29 let, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in so brezposelni. Za vse udeležence je program brezplačen. Vključijo se lahko kadar koli med šolskim letom in uveljavljajo ugodnosti brezposelnih oseb.

Namen programa je mlade motivirati za nadaljevanje opuščenega izobraževanja, nadaljevati šolanje v drugi smeri ali se preizkusiti na delu.

Mladi, ki so izstopili iz rednega izobraževanja in pred tem niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe, so manj konkurenčni na trgu dela in zato težje zaposljivi. V programu spoznavajo različne poklice in podjetja, odkrivajo svoje interese in talente. Na ta način mladim za eno leto omogočimo alternativno izobraževanje.

Posameznik si svojo motivacijo dvigne z vključitvijo v številne aktivnosti in druženjem s sovrstniki, pridobi pa tudi delovne navade in pozitive izkušnje z učenjem in projektnim delom. Mentorji pri svojem delu upoštevajo interese in sposobnosti udeležencev in skupaj načrtujejo delo. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim pri tem pomagajo.

Delo poteka zelo sproščeno, znanje, ki ga pridobivajo mladi pa je uporabno, saj je vezano na življenjske izzive.

Izobraževalni center Memory izvaja program PUM že od leta 2001. V okviru programa sodelujejo tudi z mednarodnimi organizacijami. Leta 2005 smo pri projektu mednarodnih izmenjav prejeli nagrado za kakovost, kjer so naši udeleženci pridobili kvalifikacijo za picopeka.

V času izobraževanja na PUM-O plus lahko mladi opravljajo predmetne izpite in druge izpitne obveznosti. Delo poteka po metodi projektnega dela, kjer se mladi učijo delovati v skupini in aktivno sodelovati v različnih projektih.


Program PUM-O plus– Projektno učenje mlajših odraslih sofinancira Evropska Unija.

 

Dosežki udeležencev za leto 2020

Zviševanje izhodiščne izobrazbe in poklicne usposobljenosti udeležencev, predvsem pa razvijanje kompetenc, potrebnih na trgu dela v prihodnosti, je eden temeljnih ciljev programa PUM-O.  Kot ena od pomembnejših kompetenc programa sta še posebej izpostavljeni učenje učenja ter samoiniciativnost in podjetnost.

V letu 2020 je bilo v program vključenih 36 udeležencev, 21 jih je v tem letu tudi zaključilo, 15 mladih pa nadaljevalo v letu 2021.

Ugotavljamo, da se je pretežni del udeležencev vključil v program z namenom nadaljevanja oz. dokončanja prekinjenega izobraževanja, delež takšnih je bil  86 % (upoštevani udeleženci, ki so v tem letu program zaključili), dva sta šolanje tudi dokončala in pridobila srednjo strokovno izobrazbo.

Druga izobraževanja, ki so se jih udeležili naši člani:

  • vozniški izpit B kategorije (prva pomoč, izpit CPP, vozniški izpit),
  • računalniški tečaji,
  • začetni tečaj španskega jezika.

Projekti in pomembnejše dejavnosti

Posebnost v tem letu je bilo vsekakor izvajanje programa na daljavo v času epidemije Covid-19, v tem času so se vzpostavile različne prakse pri izobraževanju na daljavo. Preizkusili smo uporabo različnih pristopov pri deljenju učnih gradiv in za komunikacijo z udeleženci, vse od elektronske pošte, družabnih omrežij in aplikacij za komunikacijo, do video konferenc, video portalov in spletnih učilnic.

Izvedli smo dva večja projekta, in sicer Humanitarno PUM-O, kjer smo organizirali zbiranje rabljenih zimskih oblačila za brezdomce in jih nato podarili organizaciji Karitas Koper, ter projekt Pumove ustvarjalnice, kjer smo predstavili ustvarjalnost udeležencev v Knjigarni Libris.

 

Grafični prikaz dosežkov

SEPTEMBER 2018
AVGUST 2018
JUNIJ-JULIJ 2018
MAJ 2018
APRIL 2018
MAREC 2018