Program: PTI – EKONOMSKI TEHNIK

PTI - EKONOMSKI TEHNIK

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Program je ovrednoten s 120 KT.

Potek izobraževanja: Izobraževanje poteka dva do trikrat tedensko v popoldanskih urah. Po zaključku predavanj določenega predmeta, se udeleženci izobraževanja lahko udeležite rednega izpitnega roka, poleg tega pa imate možnost izrednih rokov, ki potekajo dvakrat mesečno.

Imate v zvezi s potekom izobraževanja še kakšno vprašanje?

Izpolnite EVIDENČNO  PRIJAVO in z veseljem vam bomo odgovorili.

Izobraževalni program udeležencem omogoča, da:

 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast;
 • se usposobijo za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov,  uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem področju;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
 • obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave;
 • samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijske komunikacijske tehnologije;
 • prepoznajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi ter jih kritično ovrednoti z vidika trajnostnega razvoja;
 • obvladujejo metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja;
 • poznajo področje knjigovodskih storitev, kontnega okvirja, slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih računovodskih standardov;
 • uporabljajo pravila upravnega postopka in sestavljajo uradno in poslovno korespondenco;
 • osvojijo znanja s področja komercialnega poslovanja;
 • spoznajo nastanek, razvoj, bistvo in sodobne trende neposrednega trženja, zadovoljstvo uporabnika ter se seznanijo s kakovostjo in trženjem posamezne storitve;
 • pridobijo znanja s področja upravljanja in ravnanja v trgovini.

Kaj potrebujete za vpis?

Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine. Za vpis potrebujete še:

 • rojstni list,
 • osebni dokument,
 • dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • letno spričevalo 3. letnika zaključenega programa trgovec ali administrator,
 • spričevalo in obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu,
 • eno fotografijo v velikosti 3 x 3,5 cm.

V kolikor imate opravljene še katerekoli druge obveznosti, prinesite še vsa srednješolska spričevala/obvestila po letnikih, indeks, potrdila ipd.

Ob vpisu sklenete pogodbo s šolo in na osnovi katere poravnate obveznosti.

 

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • 3-letno izobraževanje po programu trgovec ali administrator,
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Vpišete se lahko v prostorih Izobraževalnega centra Memory v Dutovljah ali Kopru, skozi celotno šolsko leto.

Pred vpisom se lahko interesenti udeležite neobveznega informativnega razgovora.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Pokličite nas  ali zastavite vprašanja  preko elektronske pošte ali pa obiščite osebno, vsak dan med 11. in 16. uro, v naših prostorih v Dutovljah ali Kopru.

 

Naredite prvi korak k vpisu …

 rezervirajte si mesto, tako da izpolnete EVIDENČNO  PRIJAVO

PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK KT
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x 13
Matematika x x 10
Angleščina x x 13
Italijanščina x x 4
Umetnost x   2
Zgodovina x   2
Geografija x   2
Sociologija x   2
Kemija x   3
Biologija x   3
Športna vzgoja priznano 7
Strokovni moduli
Modul 1: Projekti in poslovanje podjetja
Projektno delo   x 13
Menedžment   x
Informacijsko-komunikacijska tehnologija   x
Modul 2: Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
Razvoj in delovanje gospodarstva x   12
Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov x  
Ekonomika podjetja x  
Modul 5: Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja   x 6
Tržno komuniciranje   x
Razvrščanje blaga   x
Modul 11: Neposredno trženje
Administivno-komunikacijska dela x   5
Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev x  
Tržno-informacijski sistemi x  
Ostale obvezne vsebine
Praktični pouk x x 10
Praktično usposabljanje z delom   x 3
Interesne dejavnosti x   4
Odprti kurikulum x x 12
Poklicna matura 4
PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK KT
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x 13
Italijanščina x x 6
Angleščina x x 13
Nemščina x   4
Matematika x x 10
Umetnost x   2
Zgodovina x   2
Geografija x   2
Sociologija x   2
Kemija x   3
Biologija x   3
Športna vzgoja priznano 7
Strokovni moduli
Modul 1: Projekti in poslovanje podjetja
Projektno delo   x 13
Menedžment   x
Informacijsko-komunikacijska tehnologija   x
Modul 2: Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
Razvoj in delovanje gospodarstva x   12
Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov x  
Ekonomika podjetja x  
Modul 5: Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja   x 6
Tržno komuniciranje   x
Razvrščanje blaga   x
Modul 11: Neposredno trženje
Administivno-komunikacijska dela x   5
Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev x  
Tržno-informacijski sistemi x  
Ostale obvezne vsebine
Praktični pouk x x 10
Praktično usposabljanje z delom   x 3
Interesne dejavnosti x   4
Odprti kurikulum x x 12
Poklicna matura 4

Poklicna matura

Z zaključenim programom si boste pridobili V. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje se po opravljenih vseh obveznostih zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (italijanščina ali angleščina) ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka v različnih izpitnih rokih – 3x letno:

 • spomladanski izpitni rok (maj-junij),
 • jesenski izpitni rok (avgust-september),
 • zimski izpitni rok (februar).

Koledar za poklicno maturo določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na začetku šolskega leta.

Podrobnejše datume in razporeditve boste prejeli pred začetkom roka na katerega ste prijavljeni.

Za 1., 2. in 3. izpitno enoto na poklicni maturi, so izpitne pole iz prejšnjih rokov dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra:

 • za slovenščino – tukaj
 • za gospodarstvo – tukaj
 • za matematiko – tukaj
 • za angleščino – tukaj
 • za italijanščino – tukaj

Obrazci

 

Možnosti zaposlitve

Kot ekonomski tehnik se lahko zaposlite na delovnem mestu kot tajnik, referent v bančništvu, trgovski potnik, referent v komerciali, poštni uslužbenec, poslovni sekretar, v knjigovodstvu ali na področju financ, zavarovalniški asistent, knjigovodja/računovodja, prodajni referent, komercialist za prodajo itd.

Nadaljevanje šolanja

Lahko se odločite za nadaljevanje izobraževanja. V okviru Izobraževalnega centra Memory vam ponujamo višješolska študijska programa Ekonomist in Logistično inženirstvo, kjer lahko pridobite višjo strokovno izobrazbo.

 

Ne pozabite: Znanje je investicija za prihodnost!

Odpira vam nove možnosti pri zaposlovanju in pri grajenju osebne kariere!