Ekonomist

EKONOMIST

Dobrodošli na šoli – z osebnim odnosom do vsakega od vas!

Naši študenti izpostavljajo glavne prednosti iz Memory: prijaznost, kvalitetno delo vseh predavateljev in sodelavcev in iskanje pravih poti do cilja, za vsakega študenta.

Smo šola z dolgoletno tradicijo – lahko nam zaupate!

Uspešno ste zaključili srednjo šolo, sedaj imate priložnost pridobiti višjo stopnjo izobrazbe.

PRED VAMI JE NOVA PRILOŽNOST!

Vpišite se v sodobenprivlačen in praktično naravnan program EKONOMIST, kjer boste pridobili nova teoretična in praktična znanja. Naši predavatelji so priznani strokovnjaki na svojem področju, z bogatimi referencami iz gospodarstva in šolstva, predvsem pa – so prijazni ljudje.

Vpis v program je možen le v 2 vpisnih rokih, zato ne odlašajte in si svoje mesto zagotovite že danes –
EVIDENČNA PRIJAVA

CILJ IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA je izobraziti ekonomiste komercialnega poslovanja s širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem.

Poklicno-specifične kompetence, ki jih osvojijo študenti:

 • sposobnost konceptualnega razmišljanja za učinkovito delo s strankami,
 • sposobnost spremljanja sprememb na trgu in sprejemanja poslovnih odločitev,
 • zna analizirati statistične podatke za potrebe trga in prepozna pojave ekonomske politike in razmere v mednarodnem poslovanju,
 • sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese in razvojne strategije podjetij,
 • razumevanje zakonodaje, predpisov in dokumentacije ter postopke s področja ekonomskih ved,
 • sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanj,
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično-statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta,
 • znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga in elementov trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,
 • sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli ter podjetniško planiranje.

Vpišite se na Memory!

Za vpis potrebujete:

 • rojstni list,
 • osebni dokument,
 • dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • letna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • spričevalo in obvestilo o uspehu na splošni/poklicni maturi (ali spričevalo zaključnem izpitu oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature)
 • eno fotografijo za osebni dokument v velikosti 3 x 3,5 cm.

V program se lahko vpišejo tudi vsi, ki so opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in imajo tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu poklicne mature. Dokazila: spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, spričevalo o opravljenem preizkusu znanja.)

V kolikor imate opravljene izpite na drugih višjih oz. visokih šolah, lahko po vpisu oddate vlogo za priznavanje izpitov za obravnavo na študijski komisiji. Vlogi priložite:

 • potrdilo o opravljenih izpitih
 • potrjene vsebine opravljenih predmetov

Za priznavanje lahko zaprosite tudi med študijskim letom, saj se študijska komisija sestaja večkrat letno.

Kdo se lahko vpiše?

V višješolski študijski program ekonomist se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, ali je zaključil ustrezno izobraževanje po predhodnih predpisih
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Informativni dan

Informacije o študiju prejmete tudi na informativnem dnevu. 

 • Informativni dan – lokacija Dutovlje
  V 1. nadstropju v predavalnici Višje strokovne šole, in sicer v petek, 17. 2. 2023, ob 16. uri.
  Naslov: Dutovlje 32, 6221 Dutovlje
 • Informativni dan – lokacija Koper
  Objekt »Barka«, po zunanjem stopnišču v 1. nadstropju, v predavalnici Višje strokovne šole, in sicer v petek, 17. 2. 2023, ob 16. uri.
  Naslov: Ferrarska ul. 30, 6000 Koper

Informativni dan bo potekal tudi On-line, dne 17.2.2023, ob 17. uri, na Zoom povezavi.

Postopek vpisa

Prijava in vpis v višješolske programe potekata v dveh prijavnih rokih

 • 1. prijavno-vpisni rok:
  Čas prijave: od  20.2.2023  do  17.3.2023.
  Prijava: Izpolnite elektronski obrazec, ga natisnite, podpišite in priporočenega pošljite na naslov Višješolske prijavne službe.
 • 2. prijavno-vpisni rok
  Čas prijave: od  25.8.2023 do 31.8.2023.
  Prijava: Izpolnite elektronski obrazec, ga natisnite, podpišite in priporočenega pošljite na naslov Višješolske prijavne službe.

V novo študijsko leto se lahko vpišete do 6.10.2023, neposredno v prostorih Izobraževalnega centra Memory, v Dutovljah ali Kopru.

Postopek od prijave do vpisa je shematsko predstavljen na: Postopek vpisa

Kandidati v obeh rokih izpolnite elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe, katero nato natisnite, podpišite in priporočeno pošljite na naslov:

Šolski center Celje
Višješolska prijavna služba
Pot na Lavo 22
3000 Celje

Oddate lahko samo eno prijavo!

Če vas v zvezi z vpisom še karkoli zanima, nas lahko obiščete in se seznanite s programom, šolo in predavatelji.

Lahko nas pokličete ali kontaktirate preko elektronske pošte ali osebno, vsak dan med 11. in 16. uro, v prostorih v Dutovljah ali Kopru.

MODULI IN PREDMETI LETNIK KT
Tehnični komercialist 1. 2.
M1 KOMUNICIRANJE
Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1) x 6
Poslovno komuniciranje (POK) x 6
M2 ANALIZA
Informatika (INF) x 5
Poslovna matematika s statistiko (PMS) x 6
M3 POSLOVANJE
Organizacija in menedžment podjetja (OMP) x 6
Ekonomija (EKN) x 5
Osnove poslovnih financ (OPF) x 6
M4 TRŽENJE
Trženje (TRŽ) x 6
M5 KOMERCIALA
Prodaja (PRO) x 8
Nabava (NAB) x 6
M6 PRAVO
Poslovno pravo (PPR) x 6
M7 KAKOVOST
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) x 5
M9 VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP) x 6
Poslovna logistika (POL) x 5
  PROSTO IZBIRNI PREDMET x 5
Podjetništvo (POD)
Delo s strankami (DSS)
Upravljanje zalog (UZA)
  Praktično izobraževanje (PRI)
x x 28

Višješolski študijski program EKONOMIST

Z zaključenim programom si boste pridobili VI. stopnjo izobrazbe.

Program EKONOMIST je javno veljavni izobraževalni program, ki traja dve leti.

Izobraževanje se zaključi z opravljenimi študijskimi obveznostmi in zagovorom diplomske naloge. 

Po zaključenem višješolskem strokovnem izobraževanju (VI. stopnja/I), udeleženec izobraževanja pridobi strokovni naziv EKONOMIST / EKONOMISTKA.

Okrajšava: ekon.

Na slavnostni podelitvi diplom, ki je enkrat letno, prejmete še javno veljavno listino – diplomo.

Program je vrednoten po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), in sicer s 120 KT in omogoča horizontalno prehodnost študentov med moduli ter uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

 

Organizacija in izvedba izobraževanja je prilagojena izobraževanju odraslih.

Študijsko leto se prične oktobra in konča konec septembra naslednje leto. Predavanja in vaje potekajo od oktobra do junija po predmetnih področjih. Po zaključenih posameznih predavanjih je prvi izpitni rok, nato začnejo potekati izobraževalne dejavnosti za drugi predmet itn.

Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času s pričetkom ob 16. uri, ob sobotah pa v dopoldanskem času s pričetkom ob 9. uri, praviloma dvakrat tedensko.

Pred pričetkom predavanj za posamezni predmet, študentje prejmejo študijsko gradivo v elektronski obliki. Predavatelji lahko pripravijo tudi dodatno gradivo (članki, delovni listi, …). Izvod tega gradiva je na voljo v referatu šole.

 

Imate v zvezi s študijskim procesom še kakšno vprašanje?

Izpolnite EVIDENČNO PRIJAVO oz. nas pokličete ali kontaktirajte preko elektronske pošte.

Na šoli se lahko oglasite tudi osebno, vsak dan med 11. in 16. uro, v Dutovljah ali v Kopru.