Program: SPI – TRGOVEC

TRGOVEC

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec / prodajalka

Program je ovrednoten s 180 KT.

Potek izobraževanja: Izobraževanje poteka dva do trikrat tedensko v popoldanskih urah. Po zaključku predavanj določenega predmeta, se udeleženci izobraževanja lahko udeležite rednega izpitnega roka, poleg tega pa imate možnost izrednih rokov, ki potekajo dvakrat mesečno.


Imate v zvezi s potekom izobraževanja še kakšno vprašanje?

Izpolnite EVIDENČNO  PRIJAVO in z veseljem vam bomo odgovorili.

Izobraževalni program udeležencem omogoča, da:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na delovnem področju;
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga ;
 • znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;
 • obvladujejo strokovno terminologijo, znajo uporabljati strokovne vire in informacijske tehnologije;
 • poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje blaga;
 • razvijajo podjetniško miselnost;
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

Kaj potrebujete za vpis?

Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine. Za vpis potrebujete še:

 • rojstni list,
 • osebni dokument,
 • dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • spričevalo o končani osnovni šoli oz. za prekvalifikacijo: srednješolska spričevala po letnikih ter spričevalo in obvestilo o zaključnem izpitu,
 • eno fotografijo za osebni dokument v velikosti 3 x 3,5 cm.

V kolikor imate nezaključeno izobraževanje za pridobitev IV. stopnje izobrazbe, prinesite še vsa pridobljena srednješolska spričevala/obvestila po letnikih, indekse, potrdila ipd.

Ob vpisu sklenete pogodbo s šolo in na osnovi katere poravnate obveznosti.

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje,
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vpišete se lahko v prostorih Izobraževalnega centra Memory v Dutovljah ali Kopru, skozi celotno šolsko leto.

Pred vpisom se lahko interesenti udeležite neobveznega informativnega razgovora.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Pokličite nas  ali zastavite vprašanja  preko elektronske pošte ali pa obiščite osebno, vsak dan med 11. in 16. uro, v naših prostorih v Dutovljah ali Kopru.

 

Naredite prvi korak k vpisu …

 rezervirajte si mesto, tako da izpolnite EVIDENČNO  PRIJAVO

PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK KT
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x x 12
Angleščina x x x 9
Matematika x x x 12
Umetnost x     2
Naravoslovje x x   6
Družboslovje x x   6
Športna vzgoja priznano 7
Strokovni moduli
Modul 1: Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti x     5
Temelji pravne kulture x    
Pravno organizacijski vidiki poslovanja x    
Modul 2: Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovno računstvo x x   16
Poslovanje trgovskega podjetja x x  
Informacijsko- komunikac. tehnologija x x  
Modul 3: Prodaja blaga
Poznavanje blaga x x x 27
Prodajni proces x x x
Psihologija prodaje     x
Modul 4: Upravljanje z blagovno skupino živila
Poznavanje živil     x 5
Prodaja živil     x
Ostale obvezne vsebine
Praktični pouk x x x 27
Praktično usposabljanje z delom x x x 36
Aktivno državljanstvo     x 2
Interesne dejavnosti x x   6
Odprti kurikulum x x x 27
Zaključni izpit 2
PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK KT
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x x 12
Italijanščina x x x 9
Angleščina x x x 9
Matematika x x x 12
Umetnost x     2
Naravoslovje x x   6
Družboslovje x x   6
Športna vzgoja priznano 7
Strokovni moduli
Modul 1: Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti x     5
Temelji pravne kulture x    
Pravno organizacijski vidiki poslovanja x    
Modul 2: Poslovanje trgovskega podjetja
Poslovno računstvo x x   16
Poslovanje trgovskega podjetja x x  
Informacijsko- komunikac. tehnologija x x  
Modul 3: Prodaja blaga
Poznavanje blaga x x x 27
Prodajni proces x x x
Psihologija prodaje     x
Modul 4: Upravljanje z blagovno skupino živila
Poznavanje živil     x 5
Prodaja živil     x
Ostale obvezne vsebine
Praktični pouk x x x 27
Praktično usposabljanje z delom x x x 36
Aktivno državljanstvo      x 2
Interesne dejavnosti x x   6
Odprti kurikulum x x x 27
Zaključni izpit 2

Zaključni izpit

Z zaključenim programom pridobite IV. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje po javno veljavnem srednjem poklicnem izobraževalnem programu trgovec, se po opravljenih vseh obveznostih, zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kandidati, ki so imeli v zaključnem letniku pri SLO zaključeno oceno 5, so oproščeni opravljanja izpita iz SLO.

Zaključni izpiti potekajo v različnih izpitnih rokih – 3x letno:

 • spomladanski izpitni rok (junij)
 • jesenski izpitni rok (avgust-september)
 • zimski izpitni rok (februar).

Koledar za zaključne izpite določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na začetku šolskega leta.

Glede na to smo pripravili koledar zaključnih izpitov za 2022/23.
Podrobnejše datume in razporeditve boste prejeli pred začetkom roka na katerega ste prijavljeni.

Obrazci

Prijava na zaključni izpit: Prijava_ZI

Odjava od zaključnega izpita: Odjava_ZI


Možnosti zaposlitve

Zaposlite se lahko v trgovinah na drobno ali debelo, v vedno številčnejših trgovskih centrih ali se celo samozaposlite. Delo prodajalca je zanimivo, ker je v svoji vlogi nenehno v stiku z ljudmi in izdelki oz. storitvami, ki jih ponuja. Poleg tega pa lahko deluje na najrazličnejših področjih in panogah, za katere izraža osebni interes.

Nadaljevanje šolanja

Po zaključenem izobraževanju programa trgovec, lahko nadaljujete izobraževanje za pridobitev V. stopnje izobrazbe. V okviru Izobraževalnega centra Memory se lahko vpišete v program PTI (poklicno-tehniško izobraževanje) – program Ekonomski tehnik (2 letnika).

Ne pozabite: Znanje je investicija za prihodnost!

Odpira vam nove možnosti pri zaposlovanju in pri grajenju osebne kariere!